Neuropsykolog

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Visitation

Undersøgelsesresultaterne skal have betydning for diagnostik eller have konsekvens for den efterfølgende behandling. Nærmere retningslinier for henvisning i de enkelte klinikker er aftalt med de tilknyttede psykologer; Der kan således henvises patienter med krisereaktion ved nydiagnosticeret eller forværret dissemineret sklerose til Scleroseklinikkens psykolog, og Epilepsiklinikkens psykolog kan yde rådgivning i forbindelse med anfald, herunder PNES (Psychogenic Non Epileptic Seizures). Neuropsykologerne betjener de neurologiske og neurokirurgiske klinikker og ambulatorier. Det vil sige, at henvisning efter neurologisk tilsyn i andre afdelinger eller centre som hovedregel ikke kan finde sted. Patienterne skal henvises til Neurologisk Klinik med henblik på evt. senere undersøgelse. Psykiatrisk afdeling O har egen neuropsykolog (Tom J. Andersen). Neuropsykologerne inddrages primært, hvor der er tale om en hjerneskadeproblematik. Det vil sige, at patienter med kognitive klager som følge af fx. whiplash, kronisk træthedssyndrom eller fibromyalgi ikke kan modtages. Undersøgelser alene med henblik på sociale foranstaltninger foretages ikke. Erstatningssager, pensions- og revalideringssager samt andre sociale problemstillinger henvises til de relevante instanser, fx. kommunens socialforvaltning.

Før henvisningen skrives vurderes

Misbrugsproblemer: alkohol- og hashmisbrugere skal have været afholdende 6 måneder før resultater af neuropsykologisk undersøgelse kan anvendes. forbrug/misbrug af anden medicin, herunder beroligende midler, har indflydelse på patientens mentale funktionsniveau. Hvis der er tale om en psykiatrisk problemstilling og evt. påbegyndt behandling (fx. antidepressiv behandling) bør denne være sufficient gennemført før undersøgelse med henblik på kognitiv dysfunktion udføres. Ved henvisning af personer, der ikke har dansk som første sprog, skal det overvejes, om patienten kan medvirke til undersøgelsen. Henvisning af patienter med psykosomatisk problematik bør konfereres med neuropsykologerne med henblik på relevant undersøgelsesstrategi. Ved tvivlstilfælde eller usædvanlige problemstillinger er det en god ide at konferere med neuropsykologerne før henvisning. Patienten skal være informeret om og indforstået med henvisningen.

Henvisning

Foretages på sædvanlig hvid henvisningsseddel. Problemstilling og oplæg skrives i journal. Journal eller kopi af relevante journalnotater skal medsendes. Undersøgelsesdato noteres i journalen og resultaterne rapporteres på specialark i journalen. Eventuelle afslag noteres efter konference med henvisende læge i journalen af neuropsykologen.

Neuropsykologisk undersøgelse

Den neuropsykoiogiske undersøgelse består af samtale, adfærdsobservation og testning. Der vil være tale om følgende undersøgelsestyper: Differentialdiagnostiske undersøgelser, hvor formålet a at afklare, om en patienten er hjerneskadet/cerebralt dysfungerende: fx. demens versus “normale” aldersforan-dringer, primær dårlig begavelse, depression — eller evt. har fokal hjernedysfunktion (amnnesi, afasi, apraksi, agnosi mm.). Deskriptive undersøgelser, hvor formålet er at beskrive arten og graden af neuro-psykologiske dysfunktioner ved kendt hjerneskade eller neurologisk sygdom. Sådanne undersøgelser kan være vejledende i forbindelse med uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, plejehjemsanbringelse mm. Behandlings- og rehabiliteringsoplæg, hvor en analyse af patientens ressourcer og deficit er væ-sentlig for tilrettelæggelse af optimal genoptræning.

Behandling/genoptræning

Hvis hjerneskaden medfører ændringer i neuropsykologiske funktioner, vil der ofte være behov for neu-ropsykologisk intervention. I den akutte fase kan der i forbindelse med konfusion, adfærdsforstyrrelser, amnesi eller kommunikationsforstyrrelser udover den direkte patientkontakt være behov for vejledning og supervision af andre behandlergrupper og pårørende. I forbindelse med den egentlige genoptræning indgår neuropsykologerne i det tværfaglige team, ligesom de deltager i visitation til andre behandlings- og genoptræningstilbud.

Rådgivning

En hjerneskade medfører næsten altid psykosociale problemer for såvel patient som de pårørende. For-styrrelser af personlighed og adfærd kan være mere belastende end de neurologiske udfald, og personlig støtte, information og vejledning af patient og pårørende kan være påkrævet både i forbindelse med den lægelige behandling og efter dennes ophør.

Personlige værktøjer
Navigation