Parietallappen

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Introduktion

Figur 1

Parietallappen er lokaliseret fra sulcus centralis anteriort til sulcus parieto-occipitalis posteriort og inferiort afgrænset af sulcus lateralis, eller fissura sylvii. Udover en lang række kortikale funktioner er parietallappen en særligt risikabel neurokirurgisk region på grund af de mange lang baner (pathways/tract/fasikler) i hvid substans som løber igennem parietallappen. Den anteriore del af parietallappen (gyrus postcentralis) er fokus for primær kortikal processering af somatosensoriske input fra thalamus mens en væsentlig del af den posteriore parietallap integrerer forskellige sensoriske modaliteter. Parietallappen har også andre funktioner en rent sensoriske, herunder initiering af motoriske funktioner, sprogfunktioner (dorsal stream), regnefunktioner, visuelle funktioner (dorsal stream) erkendelse af rumlig organisering.


Anatomi

Figur 2
Figur 3

Parietallappen kan opfattes som bestående at en lateral konveks flade, en mesial flade ind mod falx cerebri og en inferior falde mod lateralfissuren strækkende sig i dybden ind til Insula afgrænset fra denne af sulcus circumferans.

Lateral fladen

Lateral fladen opdeles i følgende dele relateret til gyri og sulci, samt i et vist omfang til funktioner:

 • Gyrus postcentralis (Brodmann area 3, 2 & 1) som omfatter primær sensorisk kortex, nogen gange beskrives gyrus postcentralis som en del af central lobe omfattende gyrus præ- og postcentralis, i stedet for som en del af parietallappen. Anteriort afgrænses gyrus postcentralis af sulcus centralis, posteriort af sulcus postcentralis.
 • Lobulus superiore (Brodmann area 5 & 7) udgør den posteriore posteriore del af parietallappen, strækkende sig fra sulcus postcentralis til occipitallappen og inferiort afgræsenset af sulcus intraparietale mod lobulus inferiore
 • Lobulus inferiore (Brodmann area 39 & 40) udgør den posteriore inferiore del af parietallappen. Som lobulus superiore er den anteriort afgrænset af sulcus postcentralis og posteriort af occipitallappen. Inferiort er den afgrænset af sulcus lateralis og superiort af sulcus intraparietale. Lobulus inferiore omfatter gyrus supramarginalis som omkranser den posteriore del af sulcus lateralis og gyrus angularis som omkranser den posteriore del af sulcus temporalis superior. Gyrus supramarginalis kan opfattes som fortsættelsen af gyrus postcentalis nedenunder sulcus postcentralis og videre i posterior retning efter den har rundet den bagerste del af latteral fissuren går den direkte over i gyrus superior af temporallappen.

Mesialfladen

Mesialfladen af parietallappen omfatter præcuneus og den posteriore halvdel af lobulus paracentrale. Inferiort er afgræsningen sulcus cinguli.

Inferiorfladen

Her grænser gyrus postcentralis og lobulus inferiore mod sulcus lateralis og Insula

Funktion

Overordnet er parietallappen involveret i processering af sensoriske inputs, men også i en række andre kognitive funktioner. Den præcise lokalisering af disse funktioner er usikre. Dette skyldes ikke mindst at langt de fleste funktioner ikke er baseret på neuroner i et enkelt område, men at der er komplekse funktioner der er afhængige af at fungere i et bredt distribueret neuronalt netværk. Nedenfor angives en række funktioner relateret til anatomiske dele af parietallappen. Disse lokalisationer er bl.a. baseret på dyrestudier med single cell studier og på vågenoperationer med mapping eller intrakranielle elektrodestudier (grids, strips og dybdeelektroder).

Gyrus postcentralis

Gyrus postcentralis (Brodmann area 3) ofte i daglig klinisk praksis omtalt som sensorisk kortex. Dette stamme fra Wilder Penfield's homonculus (den lille mand) hvor han illustrerede den topografiske lokalisering af motoriske og sensoriske funktioner i henholdsvis gyrus præ- og postcentralis samt hvor store grupper af neuroner der er engageret i processering af funktioner relateret til forskellige kropsområder. Således er der allokeret megen processerings kraft til håndfunktionen i forhold til eksempelvis underarmen. Homunculus er baseret på hans observationer under vågen operationer, primært på epilepsi patienter. Penfields homonculus har været et stærkt pædagogisk og memoteknisk værktøj, men det er også en forsimpling som Penfield selv gjorde opmærksom på. Eksempelvis fandt Penfield ikke en generel skarp afgrænsning af motoriske områder til gyrus præcentralis, hos nogle patienter fandt han lignende aktivering i gyrus postcentralis.

Figur 4

Lobulus superior

Lobulus superior er engageret i spatiel orientering, herunder rum og retningssans. Den modtager betydende visuel input via dorsal stream fra occipitallappen, primært sensorisk input fra gyrus præcentralis og via thalamocortikale forbindelser.

Sulcus intraparietale

Figur 5

Viden om funktioner i sulcus intraparietale stammer særligt fra dyrestudier og i et vist omfang i fMRI studier på mennesker, men det er usikkert hvor megen af denne viden der findes fra neurofysiologiske enkelte celle studier på dyr der kan overføres til mennesker.

Sulcus intraparietale opdeles i følgende fem segmenter (Figur 5): anterior, lateral, ventral, caudal, and medial, hvor den:

 • Anterioere del er involveret i visuel kontrol af håndbevægelser, der er også neuroner der reagerer i henhold til form og størrelse på det der rækkes ud efter - det antages at dette er her "grebet" planlægges så hånden når gentanden med den rette konfiguration af fingre til at gribe om genstanden.
 • Laterale og ventrale der er involveret i visuel opmærksomhed og sakkade bevægelser af øjnene
 • Ventrale og mediale de er involveret i visuel kontrol af at række ud eller pege
 • Central del er involveret i dybdesyn / opfattelse af dybde opfattelse baseret på binoculært syn (set med begge øjne)

Udover disse funktioner er sulcus intraparietale involveret i:

 • Læring af serier af fingerbevægelser.
 • Forståelse af tal og aritmetik (det er påvist mindre gråsubstans hos børn med akalkuli i sulus intraparietale

Alle dele af sulcus intraparietale har forbindelse til frontallappen med kobling til eksekutive funktioner.

Lobulus inferior

Lobulus inferior er forbundet med følgende funktioner:

 • Sprog (primært dominant hemisfære)
 • Genkendelse af emotionelle udtryk i ansigt (primært non-dominant hemisfære)
 • Processering af sensorisk information - sekundær somatosensorisk område eller somatosensorisk associations kortex
 • Matematiske operationer
 • Kropsbillede / kropsopfattelse

Præcuneus

Præcuneus opfattes ofte som en del af den superiore lobulus af parietallappen.

Præcuneus er involveret episodisk hukommelse, visuospatial processering, egen opfattelse (refleksion over selvet), og aspekter af bevidstheden.

Lobulus paracentrale

Lobulus paracentrale er fortsættelsen af gyrus præ- og postcentralis på medialsiden ind mod falx hvor de løber over i hinanden, præcis som de også gør ved lateral fissuren. Lobulus paracentrale tilhører således måde frontallappen og parietallappen med med mindre man er tilhænger af den klassifikation der benævner central regionen som en selvstændig lap

Lobulus paracentrale varetager primær motorisk og sensorisk processering og er endvidere involveret i kontrol over vandladning og afføring.


Neurologisk udfald

Skader i parietallappen varierer med sublokalisation og for nogle funktioner i betydeligt omfang af om det er den dominante eller den non-dominante hemisfære:

Neurologiske udfald ved ensidig skade:

 • Modsidige sensoriske udfald
 • Astereognose - manglende evne til at bestemme 3-D form ved berøring (test kan være at give patienten en papirklips eller en mønt som de ud fra berøring (med lukkede øjne))
 • Agrafestesi - manglende evne til at genkende bokstaver eller tal tegnet i håndfladen (med lukkede øjne)
 • Asymmetri ved optokinetisk nygstagmus
 • Fokale sensoriske epilepsianfald
 • Extinction fænomen - manglende erkendelse af stimuli i den kontralaterale halvdel af rummet eller kroppen (en slag neglekt)
 • Optisk ataksi hvor patienter rammer ved siden af når han/hun rækker ud efter


Neurologisk udfald ved skade i dominant parietallap


Neurologisk udfald ved skade i non-dominant parietallap

 • Neglekt
 • Spatial desorientering - rum- retningsforstyrrelse
 • Konstruktionsapraksi - Problemer med at menipulerer genstande i den kontralaterale havldel af rummet
 • Påklædnings apraksi
 • Anosognosi – svigtende erkendelse af egen sygdom eller udfald.

Videoer

40 minutters foredrag om parietallappen

40 minutter foredrag om parietallappen af Rhawn Joseph--Jannick Brennum 28. dec 2015, 17:09 (UTC)--

Personlige værktøjer
Navigation