Frontallappen

Fra NeuroWiki

Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse

Indledning

Frontallappen er den største af hjernen lapper som udgør hele den øverste forreste del af hjernen fra sulcus centralis bagtil, som adskiller den fra parientallappen, og nedadtil er grænsen bagtil lateral fissuren som adskiller den fra Temporallappen og længere fremme gulvet af fossa cranii anterior, mesialt er den nedre grænse Sulcus Cinguli, hvis det Limbiske system regnes som en selvstændig intitet, andre regner grænsen ved Corpus Callosum.

Frontallappens funktioner omfatter:

  • Motorisk kontrol
  • Sprog
  • Opmærksomhed
  • Planlægning
  • Hukommelse
  • Bevidst tankegang

Anatomi

Fig. 1

Frontallappen udgør ca. 1/3 af storhjernen. Den er formet med tre eksterne sider, konveksiteten eller lateralsiden som vender ud mod indersiden af kraniet, den mesiale side som vender ind mod Falx cerebri og den inferiore flade som vender ned mod gulvet af fossa cranii anterior. Posteriort er forntallappen begrænset fra Parietallappen ved sulcus centralis, og nedadtil er den afgrænset fra Temporallappen af lateral fissuren (fissura Sylvii).

Brodmann områder

Brodmann områder er en opdeling af cortex i områder baseret primært på cytoarkitektur og histologi. Frontallappen omfatter følgende Brodmann områder:

BA 4 Primær Motorisk cortex, BA 6, BA 8, BA 9, BA 10, BA 11, BA 12, BA 24, BA 25, BA 32, BA 44, BA 45, BA 46, BA 47

Lateral fladen af frontallappen

Frontallappens laterale flade er opdelt af tre horisontal forløbende gyri:

Gyrus superior (F1)

Gyrus superior er posterior afgrænset fra gurys præcentralis ved sulcus præcentralis. Gyrus superior fortsætter på mesialsiden og udgør den øverste del af mesialsiden af frontallappen. Umiddelbart foran gyrus præcentralis er SMA supplementary motor area beliggende. Gyrus superior adskilles fra gurys medius ved sulcus superior af frontallappen.

Gyrus medius (F2)

Gurys medius af frontallappen er beliggende mellem sulcus superior og sulcus inferior af frontallappen.

Gyrus inferior (F3)

Gurys inferior er den mest uregelmæssige gyrus. Den nedre del af gyrus inferior som grænser mod den øvre anteriore del af gyrus superior af temporallappen kaldes den frontal opperculum (den frontale læbe). Pars triangularis udgør et karakteristisk trekantet område som svarer til Broca's område. Et præmotorisk område for motorisk sprogfunktion for talen.


samt en verikalt forløbende gyri:

Gyrus præcentralis

Gyrus præcentralis svarer til primær motorisk cortex BA 4. Den strækker sig fra overgangen mellem lateralfladen og mesialfladen af frontallappen superiort (mantelkanten) næsten til lateral fissuren inferiort. Bemærk at gurys præcentalis ofte U-formet fortsætter i gurys postcentralis, og på denne måde omslutter sulcus centralis inferiort. Dette i modsætning til Fig. 1 hvor sulcus centralis når helt ned til lateral fissuren.

Mesial fladen af frontallappen

Fig. 2

Mesial fladen består opad til af mesial siden af gyrus superior, som nedad til støder på til den anteriore del af gyrus cinguli, afgrænset fra denne af sulcus cinguli. Posteriort har sulcus cinguli et næsten vertikalt forløb op mod mantel kanten, som den møder et lille stykke bag den øverst ende af suclus centralis på lateralfladen af frontallappen (Fig. 2). Den posteriore del af gyrus superior er SMA (Supplementary motor area).
Inferiore flade af frontallappen

Fig. 3

Den inferiore flade af frontallappen, ofte kaldet den orbifrontale cortex, hviler på gulvet af fossa cranii anterior. Gulvet af fossa craniie anterior er i vid udstækning loftet af orbita (øjenhulerne). Mesialt forløber gyrus rectus fra substantia perforata anterior i den posteriore ende til frontalpolen. Substantia perforata anterior har sit navn pga det hullede udseende, som skyldes af mange perforant arterier træder ind i hjernesubstansen her. Det er nogen gange nødvendigt at fjerne en mindre del af den posteriore ende af gyrus rectus ved kirurgisk behandling af arterie communicans anterior aneurysmer, for at få fuldt overblik over aneurysmehalsen og alle arteriegrene og perforanter. Den inferioreflade af frontallappen inddeles endvidere i en lateral gyrus orbitalis som er parallelt forløbende med gyrus rectus, men langs lateral kanten af frontallapen. Mellem gyrus rectus og gyrus orbitalis lateralis, er der tre gyri der løber vinkelret på disse:

  • Gyrus Orbitalis Anterior
  • Gyrus Orbitalis Medius
  • Gyrus Orbitalis Posterior

På figur 3 er det oplagt at disse gyri ikke er klart definert i hele deres forløb. Dette gælder generelt af gyri har varierende forløb og ofte brydes af større eller mindre sulci. De navngivende gyri svarer til det samlede forløb, uden hensyntagen til eventuelle brud af inkonstante sulci.

Funktion

Fig. 4
Fig. 5


Primær motorisk cortex

Primær motorisk cortex (BA 4) er funktionelt ansvarlig for aktivering af muskler til simple bevægelser, stimulering vil således eksempelvis typisk medføre flektion eller ekstension over albue. Primær mototisk cortex er somatotopisk arrangeret med underekstremiteten beliggen på mantelkanten og strækkende sig ned på mesialsiden af frontallappen, arm superiort på lateral fladen, fuldt af hånd, ansigt, tunge og pharynx (Fig. 5 - den motoriske Homunculus). Størrelsen af de enkelte områders repræsentation i primær mototisk cortex relaterer sig til graden af finmotorisk kompetence, der er således uforholdsmæssig store områder for hånd, ansigt, tunge og pharynx, for at sikre tilstrækkelig finmotorisk kompetence af hånd, ansigt og tale med tunge og pharynx. De efferente fibre fra primær motor cortex er beliggende i Tractus Cortico-Spinalis til truncus og ekstrmiteter, samt i de corticobulbære baner kranienerve kernerne i hjernestammen. Primær motor cortex modtager afferente baner fra den ventrale laterale thalamus kerne, som har input fra nucleus dentatus i cerebellum og fra basalganglierne. Endvidere modtager primær motorisk cortex associations fibre fra præmotor cortex, inklusiv SMA.

Præmotor cortex

Præmotor cortex (Brodmann's area 6) omfatter de posteriore dele af alle tre horisontalt forløbende gyri på frontallappens lateralflade. På mantelkanten er SMA beliggende som en del af præmotor cortex. SMA er også somatotropisk arrangeret, se SMA. Præmotor cortex antages at bidrage med planlægning af bevægelser, hvor SMA bidrager med initiering af planlagte bevægelser.

Præfrontal cortex

Den præfrontale cortex sædet for højere kognitive funktioner. Der er ikke tale om funktioner med præcis lokaliseret fokus, men funktioner der er resultatet af netværksaktivitet, med forbindelser til og fra præfrontal cortex fra stort set alle andre områder af hjernen. Der er tale om en inetgration og kontrol af mere basale kognitive funktioner. Denne kontrol / vurdering / vælgen mellem muligheder / holden styr på flere samtidige gøremål kaldes samlet for eksekutive funktioner. Eksekutive funktioner skades ved præfrontale skader, hvorfor vi ved at præfrontal cortex er en essentiel for de eksekutive funktioner. Skader ses typisk som følge af infarkter, traumer, tumorer og degenerative CNS sygdomme. Symptomerne kan være nedsat opmærksomhed, socialt upassende adfærd som nogen gange beskrives som at personen er "frontal præget". Dette beskriver typisk en person som virke ligeglad med sine omgivelser, en person der tilsyneladende agerer uden empati, og følger pludselige indskydelser, snarere end at følge mere langsigtede strategiske planer. En manglende evne til at tilsidesætte umiddelbare behov når disse ikke er passende i situationen. Præforntal cortex er forbundet med basalganglier og thalamus, hvorfor skader i disse kerner eller banerne i mellem disse kerne og præfrontal cortec kan medfører et lignende klinisk billede. Skader på de eksekutive funktioner bliver tydelige i situationer der kræver aktiv planlægning, styring og kontrol, hvorimod rutinemæssige opgaver klares langt bedre eller helt normalt. Aspontan adfærd eller apati kan ses i udtalt grad, og komme til udtryk som akinetisk mutisme eller abuli, særligt ved bilateral skade på mesialsiden af frontallapperne involvende den tilgrænsende anteriore del af gyrus cinguli.

Lateral præfrontal cortex

Dette område vides at være essentielt for de eksekutive funktioner men den præcise mekanisme er ikke kendt.

Orbitofrontal cortex

Orbitofrontal cortex er den inferiore flade af frontallappen. Den er tæt relateret til de limbiske strukture, og er involveret i hukommelses- og emotionelle processer.

Mesiale præfrontal cortex

Den del af frontallappen der vender ind mod midten beliggende over og foran gyrus cinguli, Den mesiale præfrontale cortex er involveret i social kognition, emotioner og selvet


Præfrontal cortex rummer derudover to distinkte områder:

Broca's område

Broca's område (Brodmann's area 44 & 45) er lokaliseret i den sprogdominante hemisfære (oftets venstre side) som kan opfattes som talens præmotoriske område, hvor planlægningen af den motorisk produktion af talen foregår, en kombination af at kombinere ord fra hukommelsen med de rette motoriske programmer til udtalen af disse ord. Skader i Broca's område giver typiske taleforstyrrelser hvor det er svært for patienten af finde ord og talen bliver langsom søgende og telegramstils agtig (se slutningen af video 2 nedenfor). Broca's område har flere forbindelse med parietallappen, temporallappen og occipitallappen gennem forskellige baner som fasciculus arcuatus (der løber rundt om Insula og forbinder Broca's område med Wernicke's område), og fasciculus fronto-occipitale inferior.

Frontal Eyefield

Frontal eyefield (Brodmann's area 8) kontrollere bevidste konjugere øjenbevægelser, ved stimulation af området ses konjugerede øjenebevægelser til modsat side, det samme ses ved epileptiske anfald der involvere frontal eyefield. Ved skade på frontal eyefield (typisk infarkt) ses konjugerede blikdeviation til samme side som skaden.


Se også frontallapssymptomer.

Videoer

Foredrag 45 minutter med Rhawn Joseph '''Bemærk at det ikke er alle billeder der understøtter budskabet lige godt i denne video'''Foredrag om basale forhold vedrørende frontallappen

--Jannick Brennum 29. sep 2012, 09:00 (UTC)

Personlige værktøjer
Navigation